El temps a Sedó

    
A Hostafrancs i Concabella, lo florit de la Ribera, però si em donessin a triar, a Sedó aniria a estar
Siguis comte ó baró val més ser Magarola de Sedó

Cal Magarola, seu de la Llibreria Antiquària Els Gnoms
Goigs de la Mare de Deu de Santes Masses
Ai Verge de Santes Masses (Oració)
Sedó i Riber: Els castells catalans. Barcelona,Rafael Dalmau, 1967-1979
Josep Mª Espinàs: A peu per la Segarra

Sedó (Sadaó, Cedó)
Població: 133 h [2001]
Poble del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra), a la dreta del Sió. De la seva església parroquial depenia la de Cardosa. El lloc és esmentat el 1099 en l'acta de consagració de l'església de Guissona. El 1379 pactà el veïnatge amb Cervera; fou lloc reial.
Gran Enciclopèdia Catalana

NUCLI DE SEDÓ
Jordi Oliva i Pere Verdés
DESCRIPCIÓ

El nucli de població va desenvolupar-se a partir del primitiu castell medieval situat en el punt més elevat del turó de Sedó, amb l’església, baix l’advocació de Sant Donat, fora del clos. El nucli medieval encastellat va donar pas a un desenvolupament per la falda d’aquest turó a partir del segle XVI, però sobretot durant els segles XVIII i XIX. Remarcables són dos imponents casals, val a dir que inacabats, obra del segle XVI i els portals que tancaven el nucli, essent el de cal Farré el més important ja que tancava el pas del camí de Riber a Tarroja. Durant el segle XIX el poble va créixer en direcció est-oest, per això actualment té una forma allargada.

Actualment forma part del municipi de Torrefeta i Florejacs, distant de Cervera en uns 7,5 km i 450 m d’altitud. El seu terme ocupa unes 800 Ha i el nucli urbà uns 35.450 m2. El padró municipal d’habitants de 1991 donava a Sedó la xifra de 132 habitants. El caràcter del nucli és preferentment agro-ramader i d’estiueig.

Etimologia

Albert Turull, en el seu estudi sobre els topònims de la Segarra, indica que Moll, en parlar del topònim Sedó, assenyala la incertesa del seu origen i recull diferents tesis. Moll, per exemple, opina que les formes medievals del tipus "Sadaó" són indicis que Sedó prové del llatí Sedatione, que vol dir repòs. Joan Coromines, en canvi, proposa un origen radicalment diferent per a Sedó: "probablement un SATABONE pre-romà". Ben poca credibilitat cal donar, segons Turull, a la proposta que fa Albert Benet en el sentit que el topònim Sedó pugui tenir relació amb la paraula àrab "suda", que designa castell, l’únic suport de la qual és la forma Sudavo que trobem, com diem més endavant, en un document de 1015.

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Hipòtesi de l’existència d’un assentament anterior a la reconquesta

Diversos documents de principis del s. XI presenten referències que hom ha relacionat amb aquesta localitat. Del 1015 tenim la donació de la terra de Segarra amb els puigs de Calaf, Calafell i Ferrera atorgada per Borrell, bisbe de Vic, a Guillem, levità. La terra, rebuda dels comtes de Barcelona, Ramon Borrell i Ermessenda era entregada al donatori per a què hi construís fortaleses i atragués cultivadors. En relació als límits d’aquestes terres s’esmenta "…de parte vero circiproveitur de ipsa Guardia que dicunt Sudavo…" (Font Rius, 12). En el judici celebrat a Guissona el 2 de novembre de 1024, en què el Bisbe Ermengol de La Seu d’Urgell representat per Miró de Ponts, Bonfill i Guitard, reclama a Guillem de Lavança les terres que li havia pres indegudament en els termes de la ciutat de Guissona es parla que "…De parte meridiei ascendit in ipsa Guardia de Sadaone et vadit usque in flumen Cervariam…" (Sangés, 2). Del segle XI tenim també la següent referència en parlar dels termes de la marca de Berga: "…et de parte occidentis in ipsa serra de Spigols et pervenit ad castelar de Sadao et…" (Rubio, 143). Aquestes referències, de tractar-se de Sedó, podrien indicar l’existència d’un assentament anterior a la reconquesta, utilitzat com a punt de referència en l’avenç dels tres comtats que van convergir en terres segarrenques: eel comtat de Barcelona, el comtat d’Urgell i el comtat de Berga. En aquest sentit, en el darrer dels textos el mot "castelar" pot indicar, segons alguns estudiosos, l’existència d’un lloc antigament fortificat i abandonat (Riu, 1982, ps. 404-407). Albert Benet ha anat més lluny i s’ha preguntat si el terme "Sudavo", com apareix esmentat en el document del 1015, pot tenir alguna relació amb la paraula àrab "suda" (castell) i si la "guardia de Sudavo" podia ser una guardia musulmana al límit del Mascançà sarraí (Benet, 1988, p. 285).

Sedó dins el domini reial (s. XIV…)

El tombant del s. XIII i XIV va estar marcat per la discussió dels límits entre el comtat urgellenc i el domini reial al llarg d’una franja d’uns 355 km2, estesa des de Térmens fins a la Morana. La disputa, patida sobretot pels respectius oficials de districte, va allargar-se des de les dues darreres dècades del s. XIII fins a la recerca d’una solució arbitrada el 1307, culminada el 1309 en delimitar amb precisió els indrets comtals i reials, en una postura intermèdia que va retallar part de l’extensió comtal aconseguida al s. XI però va limitar les aspiracions reials (Sabatés, 1995, ps. 44 i 45).

El poble de Sedó comprat per Cervera

Per recompensar els serveis del conseller reial Joan de Montbui, lloctinent del governador de Càller, sobretot en dos viatges realitzats a Sicília, Pere el Cerimoniós i l’infant Joan li atorgaren 4.000 florins, a compte dels quals li foren entregats els llocs de Sedó i Riber, concretament el 22 de febrer de 1379. Posteriorment, el 27 de març del mateix any, l’infant Joan va concedir a Montbui altres 2.000 florins també assignats sobre els llocs esmentats. Però, dos mesos més tard, Sedó i Riberes redimiren per 3.500 florins i foren venuts a Cervera (3 de maig de 1379). El rei també va entregar a Montbui els llocs de Sant Martí, Veciana i Guàrdia Pilosa en pagament dels 2.500 florins que faltaven de la concessió inicial de 6.000 florins (Sánchez, 1993, ps. 395 i 396).

Altres notícies

L’any 1145 Pere Ug de Sedó i Pere Bernat de Fonolleres signaven una concòrdia en què el primer concedia al segon els drets que hi tenia (com a feudatari, pel bisbe d’Urgell i en el comtat d’Urgell) al dit lloc i castell (Bach, 1991, p. 80 i 81). Durant la segona meitat del segle XIII i part del XIV Sedó, Riber, Montcortés i altres pobles de la Segarra estaven enfeudats a Ramon d’Anglesola i després al seu fill Berenguer; aquests en treien els fruits a causa d’un préstec que va fer al rei el senyor d’Anglesola per mitjà de G. Pujalt, oficial del rei. El 1376, ja feia temps que n’era feudatari en Galzeran de Manresa (Bach, 1991, p. 81). Aquests pobles van experimentar els avantatges del veïnatge de Cervera, l’any 1419 quan el vescomte Vilamur i el comte de Cardona, senyor de Tarroja, acampats a l’entorn de Tarroja amb uns dos mil soldats de peu i dos-cents a cavall, van atacar aquests llocs de Sedó i Riber. El rei hi va prendre part, després que Cervera va convocar l’host i va demanar que ho fessin els de Lleida. El rei va fer presoner el comte de Cardona i es va reservar una temporada el poble de Tarroja. Els de Cervera no van voler que el rei l’alliberés fins que fossin restituïts els danys que el comte havia fet a Sedó (Bach, 1991, p. 81). Durant la guerra del Principat contra Joan II (1462-1472), aquests pobles van ser dirigits pels pahers del Consell de Cervera, per causa del veïnatge; ja no hi trobem la nissaga dels Manresa ni altres del final del segle XIV. El 1486 el fill del diputat del general de Catalunya, Joan Saportella, senyor de la torre d’en Portella, era també castlà de Sedó i Riber, i tenia per procurador el magnífic Gaspar de Gilabert, cavaller de Cervera, com en Saportella. Els dos havien estat partidaris de Joan II (Bach, 1991, p. 86). El 1359 hi havia a Sedó 26 focs.

Fogatges

En el fogatges de 1365-1370 trobem que "…los lochs de Çadaho e Riber segons lo dit Nombre (Cervera) LV fochs. E segons lo dit Nombre (de Tortosa), XXXIX." Pel que fa a la col·lecta de l’impost especial de "maridatge" de l’any 1496 s’assenyala "XXII fochs que són en dits lochs de Sedó e Riber". En el fogatge de 1497 es fa referència als fochs d’aquests pobles per separat i es diu el següent "Sedó és Real 17 fochs". Ja en el segle XVI trobem dades demogràfiques d’aquest nucli en una altra col·lecta de "coronatge" i "maridatge" de l’any 1522 on s’assenyalen 26 fochs pels pobles de Sedó i Riber, i en el fogatge de 1553 en el nucli de Sedó es comptabilitzen 18 fochs. En el segle XVIII, trobem el treball de Josep Aparici de 1708 on es comptabilitza 30 cases a Sedó. Un estudi de l’any 1716 ens diu el següent sobre Sedó: "Te 16 casas y 70 personas". Finalment el cens de Floridablanca de l’any 1787 es van comptabilitzar 76 personas".

BIBLIOGRAFIA I FONTS

-BACH, Antoni: Un plet entre el rector i els pobles de Sedó i Riber (1605-1608), "Miscel·lània Cerverina" núm 7. Cervera 1991.
-BENET, Albert: La repoblació de la Segarra a l’AEM (s. IX-XI), "Palestra Universitària" núm. 3. Cervera 1988.
-BERTRAN, Prim: La col·lecta de "maridatge" de 1496 al bisbat d’Urgell, "Urgèlia" núm. 1. La Seu d’Urgell 1982, p. 317; La col·lecta de "coronatge" i "maridatge" al Bisbat d’Urgell (1522), "Miscel·lània de les terres de Lleida al segle XVI". Lleida 1995, p. 83.
-FONT RIUS, Josep M.: Cartas de población y franquicia de Cataluña. I Textos (2 vols). Madrid/Barcelona 1969.
-IGLÉSIES, Josep: El fogatge de 1365-1370. Barcelona 1962; El cens del Comte de Floridablanca 1787. Barcelona 1969; Estadístiques de població de Catalunya. El primer vicenni del segle XVIII. Barcelona 1974; El fogatge de 1553. Barcelona 1979; i El fogatge de 1497. Barcelona 1991.
-RIU, M.: El paper dels "castra" en la redistribució de l’hàbitat al comtat d’Osona, "Ausa" núm. X. Vic  1982.
-RUBIO, L.: Documentos lingüísticos catalanes (s. X-XIII). Murcia 1979.
-SABATÉ, Flocel: Organització administrativa i territorial del comtat d’Urgell. Lleida 1995.
-SÁNCHEZ, M.: Una aproximación a la estructura del dominio real en Cataluña a mediados del siglo XV. El "Capbreu o memorial de les rendes de drets reyals" de 1440-1444, dins "Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomedieval". Barcelona 1993.
-SANGÉS, Domènec: Recull de documents del segle XI referents a Guissona i la seva plana, "Urgèlia" núm. 3. La Seu d’Urgell 1980.
-TURULL, Albert: Els topònims de la Segarra. Cervera 1991, ps. 431-433.

Sedó i Riber


Al sector de ponent del terme, i vora la Ribera de Sió, hi ha els pobles i les parròquies de Sedó i Riber, que han estat quasi sempre units civilment i eclesiàsticament. Ambdós aprofiten els amples planells del fondal que forma la ribera del Sió per als conreus, que en gran part poden ser regats i es comuniquen per la carretera de Sant Ramon de Portell i Tarroja de Segarra vers Concabella i les Pallargues. Sedó és el més gran dels pobles del terme i es troba a la dreta del Sió, al vessant de la carena on hi ha l'església i restes del vell castell; ben pavimentat, amb racons enjardinats, carrers coberts i arcades antigues, els carrers baixen del serrat i altres s'allarguen a la part baixa. Moltes cases conserven elements medievals i platerescos, i alguna ha estat restaurada. L'església parroquial de Sant Donat de Sedó conserva una bona part de l'estructura i la portalada de l'època del gòtic tardà. Més al N, a la mateixa carena, hi ha l'ermita de les Santes Masses, on es venera una imatge gòtica. La festa major se celebra el segon dissabte i diumenge d'agost, i és tradicional fer un aplec a l'ermita de les Santes Masses el dissabte després del dia 21 de novembre o aquest mateix dia.
El poble de Riber és més petit i es troba a ponent de Sedó, igualment a la dreta del Sió; hom destaca el gran casal senyorial de Can Solsona, adossat a l'església de Santa Anna de Riber, de construcció relativament moderna, sufragània de Sedó. La festa major d'aquest poble se celebra el 26 de juliol.
Sedó és esmentat en l'acta de consagració de Santa Maria d'Urgell el 1040, i el 1063 el bisbe d'Urgell, Guillem, donà un alou a Pere Udalard i la seva muller Ermengarda. Al segle XIII els dos pobles de Sedó i de Riber passaren a domini reial, i el 1379 es feren del veïnatge de Cervera. El 1419 hagueren de sofrir els atacs dels vescomtes de Vilamur i dels Cardona, senyors de Tarroja. Continuaren sota la jurisdicció reial (al segle XVII constituïen una batllia reial) i eclesiàsticament depengueren del bisbat d'Urgell (Sedó comprenia, a més de Riber, les esglésies de Montcortès, la Cardosa i el Canós).
Informació publicada a:  Gran Enciclopèdia Catalana