De bones bogues
Capitol que tracta en quina manera se deuen aparellar les bogues en cassola. Primerament pendras les bogues y escataras les e faras les belles e netes: e apres hauras de totes les especies comunes: e de totes les herbes bones capolades: e apres pendras panses: e ametles: e tallades de datils si ni ha: e apres tot aço sia tot plegat mes en la cassola e vn raig de oli: e com sera prop de mig cuyt pendras vunes poques de castanyes: e altre tant de nous e vna molla de pa e picau tot molt be e passaras ho ab vn poch de vinagre e aygua: e apres met ho dins la cassola: E com lo Senyor voldra menjar aparella ton plat ab la vianda: e lança li damunt la salsa ab totes arquelles quey estauen: e siu volies menjar en altra manera axicom ara digam: bullides e rostides: e tambe fregides: menjen se ab vinagre e pebre: empero aquest peix mes val en cassola per hauer ne plaer en lo menjar que no en altra manera.

De sayto en cassola

Aquest capitol que aci es contengut tracta en quina forma y manera se deu aparellar lo sayto en cassola. Primeramenthas de saber que lo sayto ala continua es amarch e per ço consent la raho y mana que li sia leuat lo cap ab les tripes y tot ensemps: e apres rentaras la molt be de manera que reste molt net: e apres pendras de totes les especies comunes e per lo semblant hi has de metre panses: e apres ametles: e pinyons empero es necessari que les ametles sien escaldades e blanques: e apres mescla les ab les panses: e ametles: e pinyons: e ab totes les bones herbes: e ab lo Peix: e vaja tot mesclat en la cassola ab vn raig de oli: e aquestes cassoles son millors de coure en la cuyna que no al forn: e majorment se volen menjar enlo Mes de Abril.

Bon lop en pa

Capitol qui tracta en quina manera se deu aparellar lo lop en panada. Primerament pendras lo lop e faras lo bell e net: e apres troçejaras lo a troços de manera que pugues fer les panades: e pendras les especies çoes: pebre: lonch e gingebre: e sal: e tot aço sia ben picat e lançat sobre los troços del peix: e apres acaba tes panades e cobriles e vaja al forn ab vn raig de oli: Aquest peix es bo enlo mes de Juny e Juliol y encara en Agost: e axi com ja tinch dit sil vols menjar en cassola tallal aximateix a troços: e pren vna cassola: e apres pendras especies comunes e de totes les herbes capolades e sal e tot aço vaja ab lo peix dins la cassola ab vn raig de oli e vaja al forn a coure: e sil vols menjar en altra manera: ço es en graelles troçejaras lo per lo mig de manera que sia espeçejat dalt abaix: e axi vntal ab oli: e aximateix les graelles: e vaja de sobre bones brases: e apres fes li lo salsero ab such de toronge e pebre: e oli: e vn poch de aygua: e de totes les bones herbes ben capolades: e com sera cuyta la cassola lançaras hi aço damunt.
Bon escabelx
Pendras vna molla de pa torrat: e remullada ab vinagre blanch: e apres pren ametles que sien belles: e blanques: e auellanes torrades: e pinyons: e picaras ho tot ensemps fins a tant que sia molt ben picat: e quant sia picat destemprar ho has ab brou de peix: e apres pendras vnes poques de panses e mundar les has del gra: e pica les: e passa les altres coses: e apres met ho a bullir e met hi en la olla de totes salses fines e çaffra: per que aquesta salsa vol esser molt alta de color e dolça de sabor e negra: empero la dolçor vol esseer de mel: e quant fa ben espes leuau del foch: e apres pren lo peix gentilment e que sia fret e met lo en vn plat: e apres lança li lo escabeix damunt empero aquesta salsa se vol menjar ab pagell o ab dentol abans que ab altre peix: e com lo couras lançay lo escabeix: e quant sera fret metras hi damunt vna quantitat de canyella picada: e apres fica li de pontes vns quants pinyons entorn del plat e joliuert capolat. E aquesta salsa se dona comunament freda empero calda no es mala.
Potatge de calamars e de sipies
Horma e manera de com se deu aparellar lo calamar e la sipia. Primerament volen esser molt rentats e ben nets: e apres çoffregiras los mes no de tot: e com sien quasi mig cuyts trau los de la paella e met los dins vna olla: a apres met hi ametles blanques: e panses: e pinyons: e apres pren vnes poques de ametles torrades e pica les e passa les ab vn poch de vinagre: e ab vn poch del brou del peix si ni ha sino met hi vn poch de aygua per que no sia massa fort: e com les panses: e les ametles: sien vn poch fregides ab los calamars o ab les sipies pren los e acaba de çoffregir: empero han se de troçejar: cap: e apres fet aço fes ne escudelles. E es fet.

De polp

Capitol que tracta en quina manera se deu aparellar lo polp. Primerament bat lo fort: per que aquest peix es molt dur e perço vol esser molt batut: e apres pren lo polp e rental: e apres vaja dins la olla a coure ab vna ceba e ab vn poch de oli: e guarda que noy metes sal per que aquest peix es de natura ja prou salat: ni aygua tan poch perque ell mateix ne fara prou e aquella aygua tornara com vn brou roig: e si hi vols metre vnes poques de especies no faras mal: empero tapa la olla molt be que non hisca lo fum: e axi se aparella lo polp: empero leua li vn budel que te al cap e com lo metras a coure e met hi vna poca de aygua. E menges aquest negoci ab salsa verda: e es fet.

De varrals en cassola

Capitol que tracta en quina manera se deu aparellar la cassola dels varrals. Primerament pendras los varrals e faras los bells e nets: e apres pendras de totes herbes capolades e vaja tot aço dins la cassola ab los varrals e vaja a coure ab vn raig de oli e damunt bones brases: e aquestes coses volen tostemps pansas: e ametles: e pinyons: e podras ho coure en casa e met hi vn poch de aygua.

De tellines en cassola

Aquest capitol tracta en quina manera se deu aparellar la cassola de les tellines: Primerament pendras les tellines e met les dins vna cassola ab aygua freda e deixaras les axi vna bona estona per que axi se obriran e exir na la terra que tenen dins lo cor: e apres remena les molt be e met les dins vna olleta e vajen damunt vnes poques de brases: e apres met hi vn diner de salses comunes dins e leixa les coure a poch a poch e guarda que noy metes sal: e dexau coure empero met hi vn poch de oli: e tambe de totes les herbes capolades: E si voldras menjar les tellines ab let de ametles çoffregir les has vn poch ab les ditas herbes: e apres faras bullir aqueste let e met la dins les tellines que sien çoffregides ab pebre.

De palaya fregida

Aquest capitol tracta en quina manera se deu aparellar la palaya fregida. Primerament pendras la palaya e escataras la be: e apres obriras la per la esquena: e apres com la voldras fregir met hi vn poch de sal e escalfaras lo oli e quant sia calent met hi la palaya dins: e axicom ella se estrenyera tu prestament giraras la de laltra part e carrega la ma damunt ella per que nos torn a estrenyer: e com sera ben fregida se vol menjar ab pebre e limons tallats: e apres pendras del seu oli e altre tant vinagre e met ho damunt la palaya e damunt les altres coses. E sapies vna cosa que la palaya es peix real y es molt bona per a menjar freda com calenta.

De lampugues fregides

Capitol qui tracta en quina manera se deuen aparellar les lampugues fregides. Primerament pendras la lampuga e escataras la e obri la e renta: e apres fregiras la ab oli e axi mateix pendras vn poch del seu oli: e vn poch de vinagre y escalfar las be: e apres lança lay damunt e axis fa la lampuga fregida. E sapies vna cosa que la palaya e la lampuga no son bones sino fregides: e vet ton capitol acabat.

Rupert de Nola
Lybre de doctrina Pera ben Servir: de Tallar y del Art de Coch
Barcelona: per Carles Amoros  Prouensal, 1520.